Kundservice & Support Försäljnings- och Leveransvillkor

Försäljnings- och Leveransvillkor

Våra allmänna Försäljnings och Leveransvillkor


1. Allmänt
Dessa försäljnings och leveransvillkor äger tillämpning vid leverans av
produkter, anläggningar och komponenter som Structurgruppen AB
(”Leverantören”) tillverkat, levererat och/eller monterat (”Produkterna”).
Dessa villkor gäller som komplement till parternas individuella avtal eller
annan motsvarande skriftlig överenskommelse, såsom t ex offert och
efterföljande order som föregått leveransen (”Avtalet”). Tillämpliga
Orgalime-villkor ska anges i Avtalet. Om inga Orgalime-villkor anges i
Avtalet ska Orgalime SC 06 äga tillämpning mellan parterna. Appendix
1 till Orgalime SC 06 ska dock inte äga tillämpning mellan parterna,
såvida det inte särskilt anges i Avtalet. I den mån det i dessa
leveransbestämmelser, Avtalet och tillämpliga Orgalime-villkor förekommer
mot varandra stridande villkor, ska de gälla i nedan angiven
ordning.


1. Avtalet
2. Dessa försäljnings- och leveransvillkor
3. Tillämpliga Orgalime-villkor Inklusive eventuella tilläggsvillkor)
Avvikelser från ovannämnda handlingar ska skriftligen godkännas av
Leverantören för att utgöra en del av parternas avtal. Detta innebär bl a
att köparens inköpsvillkor blir gällande endast om de skriftligen
godkänts av Leverantören.


2. Priser
Samtliga i Avtalet angivna priser är exklusive mervärdeskatt och
kostnad för emballage.


3. Emballage
Kunden ska erlägga ersättning för emballage enligt Leverantörens vid
varje tidpunkt gällande prislista. Leverantören accepterar inte retur av
standardpallar och pallkragar om inte så särskilt har avtalats.
Övrigt emballage återtas inte av Leverantören.


4. Leveransbestämmelser
Om inget annat anges i Avtalet levereras Produkterna Ex works
Leverantörens fabrik i enlighet med vid var tid gällande Incoterms.


5. Betalning och fakturering
Betalning ska, såvida inte annat anges i Avtalet, erläggas senast 30
dagar efter leverans. Leverantören äger rätt att före leverans av
Produkterna, och oavsett anledning därtill, kräva att köparen erlägger
förskottsbetalning eller ställer annan motsvarande säkerhet såsom t ex
dokumentinkasso eller remburs.


6. Äganderättsförbehåll
Produkterna förblir Leverantörens egendom intill dess att full betalning
av Leverantörens krav i enlighet med eller i samband med Avtalet har
erlagts. Intill dess att full betalning av Leverantörens krav i enlighet med
eller i samband med Avtalet har erlagts ska Köparen dock ha rätt att
bearbeta och vidareförsälja Produkterna i sin sedvanliga verksamhet i
enlighet med vad som anges nedan. Varje bearbetning av Produkterna
ska utföras på uppdrag av Leverantören som tillverkare och Leverantören
ska erhålla äganderätten till varje sådan nytillverkad produkt
(”Nytillverkade Produkter”). Om de Nytillverkade Produkterna inkluderar
produkter som tillhör olika parter ska äganderätten till de Nytillverkade
Produkterna istället fördelas proportionellt med hänsyn till de olika
produkternas värde. Köparen överlåter härmed (på förhand) alla
nuvarande och framtida krav mot sina kunder som härrör från eller i
samband med vidareförsäljningen av Produkterna eller de Nytillverkade
Produkterna (vid delat ägande till de Nytillverkade Produkterna;
proportionellt) till Leverantören som säkerhet. Leverantören
befullmäktigar härmed köparen att driva in sådana överlåtna krav på
uppdrag av Leverantören. Leverantören kan vid varje tillfälle återkalla
ovannämnda befullmäktigande. Ovannämnda äganderättsförbehåll
gäller i den mån tillämplig lag så tillåter.


7. Antalsavvikelse
Följande gäller enbart i de fall någon av Orgalime SC 06 eller Orgalime
S 2012 (eller efterföljande villkor som ersätter respektive villkor) är
tillämpliga mellan parterna: Köparen måste acceptera en
antalsavvikelse (över eller under) från beställd kvantitet med högst tio
(10) procent. Om överleverans sker, är köparen skyldig att erlägga full
betalning för den kvantitet som utgör överleverans.


8. Prover, verktyg och utrustning
Alla prover och verktyg samt all utrustning som tillhandahålls av
Leverantören för tillverkning av Produkterna utgör Leverantörens
egendom.


9. Dokumentation
I den mån det finns tillgängligt, tillhandahåller Leverantören
produktinformation avseende levererad Produkt. Annan dokumentation
och monteringsanvisningar offereras separat vid anfordran.


10. Reklamation och ansvar för fel
Leverantörens felansvar regleras i tillämpliga Orgalime-villkor med
undantag för vad som anges nedan i denna punkt 10. Leverantören
ansvarar inte för fel vad avser utformning och design av Produkterna
om det inte uttryckligen framgår av Avtalet. Leverantörens ansvar för fel
upphör efter en period av 52 veckor räknat från leveransdatum eller
tillverkningsdatum för den aktuella Produkten. Angiven tidsperiod gäller
oavsett om Produkten eller delar av Produkten under perioden har bytts
ut eller har varit föremål för reparation/er. Köparen svarar för samtliga
kostnader vid reparation eller byte av Produkterna eller delar av
Produkterna. Köparen står också risken och bär kostnaderna för
samtliga transporter av felaktiga Produkter eller felaktiga delar av
Produkterna till och från Leverantören.

11. Anspråk från tredje part
Om Leverantören får ett skadeståndsanspråk från tredje part som köpt
Produkterna från köparen eller från någon som köpt Produkterna från
sådan tredje part i senare led, ska köparen hålla Leverantören
skadeslös från samtliga sådana anspråk.

Våra försäljnings- och leveransvillkor för nerladdning på Svenska

Our sales and delivery conditions to be downloaded in English